Privacyverklaring Website HET INKOMENSHUIS.NL

Deze verklaring geeft informatie over hoe onze website omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens

Naam:                         HETINKOMENSHUIS.NL
Adres:                         Zuiderhoogte 22
Postcode / Plaats:      7325 SC Apeldoorn
Contactpersoon:         Arthur Borghoff
E-mailadres:           info@hetinkomenshuis.nl of info@pensioenen.com

Onze dienstverlening

Onze website vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

  • het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;
  • om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of
  • voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het aanmaken en factureren van uw account op de website HETINKOMENSHUIS.NL.

Regels persoonsgegevens

Als onze website een account aanmaakt op hetinkomenshuis.nl met uw persoonsgegevens dan dienen wij ons aan wettelijke regels te houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens. Uw naam, e-mailadres en facturatiegegevens zijn nodig om u middels een account toegang te kunnen geven tot onze kennis betreffende inkomensvoorzieningen en dit te kunnen factureren. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt.

Doorgeven van uw persoonsgegevens

Onze website geeft uw persoonsgegevens niet aan anderen (derde partijen) door. Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.

Bewaren van uw persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door ons website niet langer bewaard dan nodig is voor het doel waarvoor deze zijn verzameld.

Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens

Wanneer uw persoonsgegevens door onze website worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.

Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene

U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens onze website verwerkt, voor welk doel dat is en hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie

Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)

Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op beperking van de verwerking

Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door onze website wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Wanneer uw persoonsgegevens niet meer worden gebruikt voor de handhaving en facturatie van uw account en u deze persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming

Op onze website stellen alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen. Mochten wij om die reden niet aan één van de genoemde verzoeken kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.

Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door onze website

Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door onze website dan vernemen wij dit graag via info@hetinkomenshuis.nl of info@pensioenen.com. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

error: Copyright hetinkomenshuis.nl